دامنه نوسان باعث کاهش نقدشوندگی(Liquidity) و در نتیجه کاهش ارزش دارایی ها می شود. دامنه نوسان باعث فرسایشی شدن معاملات می شود.

دامنه نوسان، هزینه دستکاری قیمتی در سهام را کاهش داده است و ریشه همه حباب های بورسی است. دامنه نوسان گاهی باعث ایجاد رفتار هیجانی و دسته جمعی در معاملات شده است.

جمله ذیل عینا از گزارش مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس ذکر می شود:

<<کم بودن دامنه نوسان تفاوت محسوسی در روند رشد ارزش بازار سهام ایجاد ننموده و میزان صعود و سقوط بازار را تحت الشعاع قرار نداده است. همچنین نتوانسته است در میزان زیانی که به سرمایه گذاران جدید ( به طور مشخص خریداران سهام در اوج قیمت بازار) وارد شده است تغییری ایجاد نماید.>>

امید است با افزایش دامنه نوسان و در آینده عدم محدود بودن آن وضعیت بهتری در بازار سرمایه ایران را شاهد باشیم.

تغییر دامنه نوسان گام مثبتی به سمت ایجاد شفافیت و بهبود روند معاملات در بازار سرمایه است.