بازار سرمایه در روزهای اخیر برای ثبت رکوردهایی قدم برداشته که نمونه آن را در کشورهای توسعه یافته نیز کمتر میتوان یافت. ارزش بازار سرمایه (شامل تمامی بازارهای بورس و فرابورس) درحالی از 3.8 هزار تریلیون تومان عبور میکند که نقدینگی در حال حاضر 2.45 هزار تریلیون تومان تخمین زده میشود. بررسی بورس های دنیا نشان میدهد مجموع ارزش این بورس ها حدود 70 تریلیون دلار میباشد حال آنکه کل نقدینگی جهان بیش از 100 تریلیون دلار تخمین زده میشود. به بیان دیگر نسبت ارزش بورس های دنیا به کل نقدینگی حدود %70 میباشد در حالیکه این نسبت در بورس تهران از 150 % نیز عبور کرده است.

برای مشاهده کامل این نشریه میتوانید به لینک زیر مراجعه فرمایید:

https://b2n.ir/z08823