حضور میلیونی خریداران در عرضه اولیه ها که قرابتی با مشارکت های سالهای گذشته ندارد حکایت از تغییرات شگرف در حضور فعالان بازار سرمایه دارد. ماهیت عرضه اولیه ها اگرچه منتقدان بسیاری داشت اما امسال برای دولت با کسری بودجه قابل توجه، رضایت بخش خواهد بود. امسال دولت میتواند بخش قابل توجه از رقمی که در بودجه ، جهت فروش دارایی های دولتی دیده بود را از بازار سرمایه تامین مالی کند بدون اینکه آثار منفی استقراض از بانک مرکزی را متحمل شود.

برای مشاهده کامل این نشریه میتوانید به لینک زیر مراجعه فرمایید:

https://b2n.ir/k22743