علیرضا ولیدی

مدیر سبد

مدیر سبد شرکت سبدگردان توسعه فیروزه (اسفند 1399 تا کنون)

تحصیلات:

دکتری مهندسی مالی، دانشگاه تهران(در حال تحصیل)

فوق لیسانس مهندسی مالی، دانشگاه خوارزمی (1395)

لیسانس مهندسی صنایع، دانشگاه فردوسی (1392)

تجربیات و سوابق کاری:

مسئول کارگروه رتبه بندی شرکت رتبه بندی اعتباری برهان (1392 )

مدیر سرمایه گذاری شرکت مشاورسرمایه گذاری معیار (1395 )

کارشناس تحلیل کارگزاری ایمن بورس (1393 )

گواهی نامه ‏های حرفه‌ای:

اصول بازار سرمایه (1392)

تحلیلگری بازار سرمایه (1394)

مدیریت سبد اوراق بهادار (1393)

معامله گری اوراق تأمین مالی (1392)

معامله گری ابزار مشتقه (1392)